آزمایشگاهها

مدرسه ی آذرآبادگان نو امروز در فضایی بسیار بزرگ و دلنشین فعالیت دارد و از همه امکانات آموزشی و رفاهی تا حد نسبی برخوردار است.درس علوم به صورت تفکیکی در آزمایشگه های مجهز تدرس میگردد.زمانی که یادگری از طریق ساختگرایی و دیداری تحقق می پذیرد دانش آموز از طریق ادراک خود مفاهیم را می سازد و بین آنچه میداند و کسب میکند ارتباط برقرار میسازد.