معاونین و مسئولین اجرایی

ffff

مدیر اجرایی سرکار خانم صادق زاده

gggg

معاون اموزشی سرکار خانم رقیه صبح دوست