فواید و ضررهای مطالعه در کتابخانه

مشکلات مطالعه در کتابخانه: در تعطیلات رسمی تعطیل هستند. بسیاری از دانش آموزان به دلیل شرطی شدن برای مطالعه در کتابخانه ، زمانی هم که در منزل حضور دارند ، بنابر همین شرطی شدن نمیتوانند به صورت مؤثر مطالعه کنند. ادامه مطلب